ERR-Net: Facial Expression Removal and Recognition Network With Residual Image
Baishuang Li;Siyi Mo;Wenming Yang;Guijin Wang;Qingmin Liao
Publication Year: 2023,Page(s):425 – 434

Super-Resolving Face Image by Facial Parsing Information
Chenyang Wang;Junjun Jiang;Zhiwei Zhong;Deming Zhai;Xianming Liu
Publication Year: 2023,Page(s):435 – 448

MD-Pose: Human Pose Estimation for Single-Channel UWB Radar
Xiaolong Zhou;Tian Jin;Yongpeng Dai;Yongkun Song;Zhifeng Qiu
Publication Year: 2023,Page(s):449 – 463

MVP-Human Dataset for 3-D Clothed Human Avatar Reconstruction From Multiple Frames
Xiangyu Zhu;Tingting Liao;Xiaomei Zhang;Jiangjing Lyu;Zhiwen Chen;Yunfeng Wang;Kan Guo;Qiong Cao;Stan Z. Li;Zhen Lei
Publication Year: 2023, Page(s):464 – 475

Detecting Double-Identity Fingerprint Attacks
M. Ferrara;R. Cappelli;D. Maltoni
Publication Year: 2023, Page(s):476 – 485

Person Re-Identification With Visual Semantic Representation Mining and Reasoning
Chuang Zhao;Yuxuan Shi;Hefei Ling;Qian Wang;Chengxin Zhao;Jiazhong Chen;Ping Li
Publication Year: 2023, Page(s):486 – 497

Quality-Aware Fusion of Multisource Internal and External Fingerprints Under Multisensor Acquisition
Haixia Wang;Mengbo Shi;Ronghua Liang;Yilong Zhang;Jingjing Cui;Peng Chen
Publication Year: 2023, Page(s):498 – 511

Cross-Modality Channel Mixup and Modality Decorrelation for RGB-Infrared Person Re-Identification
Boyu Hua;Junyin Zhang;Ziqiang Li;Yongxin Ge
Publication Year: 2023, Page(s):512 – 523

Internal Structure Attention Network for Fingerprint Presentation Attack Detection From Optical Coherence Tomography
Haohao Sun;Yilong Zhang;Peng Chen;Haixia Wang;Ronghua Liang
Publication Year: 2023, Page(s):524 – 537

On the Relation Between ROC and CMC
Raymond N. J. Veldhuis;Kiran Raja
Publication Year: 2023, Page(s):538 – 552

Multi-Day Analysis of Wrist Electromyogram-Based Biometrics for Authentication and Personal Identification
Ashirbad Pradhan;Jiayuan He;Hyowon Lee;Ning Jiang
Publication Year: 2023, Page(s):553 – 565

ALGRNet: Multi-Relational Adaptive Facial Action Unit Modelling for Face Representation and Relevant Recognitions
Xuri Ge;Joemon M. Jose;Pengcheng Wang;Arunachalam Iyer;Xiao Liu;Hu Han
Publication Year: 2023, Page(s):566 – 578

Dynamic Residual Distillation Network for Face Anti-Spoofing With Feature Attention Learning
Yan He;Fei Peng;Min Long
Publication Year: 2023, Page(s):579 – 592

Progressive Direction-Aware Pose Grammar for Human Pose Estimation
Lu Zhou;Yingying Chen;Jinqiao Wang
Publication Year: 2023, Page(s):593 – 605